مرز سنت و بدعت در تبلیغ
58 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ حوزه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : عباس فرازی
گفتار اول و دوم از بخش اول، مفهوم‌شناسی سنت و بدعت است که از مهم‌ترین مباحث این رساله می‌باشد. در این بخش معنای صحیح سنت و بدعت بیان شده است. و همچنین در ادامه، مفاهیم خرافه، تحریفات، تحجرگرایی و روشنفکری و رابطه هرکدام با بدعت بیان و ارایه شده است. گفتار سوم از این بخش نیز به مفهوم‌شناسی تبلیغ اختصاص یافته زیرا تبلیغ یگانه وسیله ارتباط با مخاطبین و جامعه می‌باشد، تبیین راهکارهای صحیح تبلیغ از دیگر شیوه این تحقیق است. هم‌چنین ارایه صحیح از عناصر تبلیغ: مبلغ، پیام، و مخاطب در این راستا می‌باشد. بخش دوم از این تحقیق، مرز سنت و بدعت است. فصل اول، گفتارهای اول و دوم از این بخش، مرز سنت و بدعت است که براساس ایات قران کریم و روایات و اصول صحیح اسلامی مورد بحث قرار گرفته و در گفتار سوم از این بخش، ضرورت مبارزه با بدعت و بدعت‌گزاران، شیوه مبارزه و وظیفه عالمان دینی در این راستا بیان شده است. گفتار چهارم از بخش دوم، بیان مصادیق بدعت در طول تاریخ و بدعت‌های ادعایی وهابیت را تشریح کرده است. این مصادیق از بدعت براساس ایات و روایات و سیره معصومین (ع) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نهایتا نظریه حق و حقیقت با ادله عقلی و نقلی مبرهن شده است. فصل دوم از بخش دوم، مرز بدعت و نواوری در شیوه‌های تبلیغی است. در گفتار اول و دوم این بخش فرق بدعت با نواوری و نظر اسلام در مورد نواوری و جلوه‌های تاثیرگذار در تبلیغ و جایگاه فن‌اوری در اندیشه اسلام مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است. جلوه‌های هنر در عرصه تبلیغ همانند صنعت شعر، خطابه و... از دیگر جلوه‌های است که ضرورت نواوری در عرصه تبلیغ در هر زمان را تبیین نموده است. گفتار سوم در این بخش، تبلیغ دین از طریق ابزارهای نوین، همانند رسانه و امثال ان، و پیامدهای تبلیغ با ابزارهای نوین و تعامل دین اسلام و رسانه و شیوه‌های تبلیغ مدرن را در عصر صنعت و تکنولوژی مورد مداقه قرار داده است و اثرات مثبت و منفی ان را و مرز میان حلیت و حرمت و سنت و بدعت بودن ان‌ها را تشریح کرده است.